السلام علیک یا بقیةالله الاعظم
نویسندگان

·       مهدویت در ادیان غیر الهی(1)

 

باورهای شبه مهدودیت در ادیان غیر الهی

 

کارشناس پاسخگوی کلام 

فكر ظهور مصلح بزرگی كه انسان را از دردها و محنت ها رهایی بخشد و به انسانیت مدد رساند در تمام نقاط عالم جریان دارد و بشریت در امتداد تاریخ با دیدن ناملایمات و فشارهای گوناگون به یك منجی كه جریان تاریخ را عوض كند

و دولت حق را پایه ریزی نماید باور دارد و معتقد است كه با ظهور آن تمام تبعیض های طبیعی كه بر بنیان پرهیزگاری، استوار نگشته است ریزش خواهد كرد(1)

و فكر ظهور یك رهایی بخشی كه عدل و آسایش با ظهور آن در اخر الزمان به منصه ظهور خواهد رسید و عدل و برابری در دولت كریمه آن منجی شیوع خواهد داشت از جمله گزینه های ایمانی ادیان الهی و شعبه های غیر اللهی است

همچنان كه یهود بدان ایمان آورده و مسیحیت به برگشت عیسی معتقد است زردشتیان به آمدن بهرام و هندوان به رسیدن ویشنو و بودائیان به ظهور بودا و حتی مغول برای ظهور دیگر باره چنگیز به انتظارند(2)

هم چنان كه این اعتقاد در مصریان قدیم و كتابهای چینیان نیز یافت می شود.(3)

·       مهدویت در ادیان غیر الهی(1)

 

باورهای شبه مهدودیت در ادیان غیر الهی

 

کارشناس پاسخگوی کلام 

فكر ظهور مصلح بزرگی كه انسان را از دردها و محنت ها رهایی بخشد و به انسانیت مدد رساند در تمام نقاط عالم جریان دارد و بشریت در امتداد تاریخ با دیدن ناملایمات و فشارهای گوناگون به یك منجی كه جریان تاریخ را عوض كند

و دولت حق را پایه ریزی نماید باور دارد و معتقد است كه با ظهور آن تمام تبعیض های طبیعی كه بر بنیان پرهیزگاری، استوار نگشته است ریزش خواهد كرد(1)

و فكر ظهور یك رهایی بخشی كه عدل و آسایش با ظهور آن در اخر الزمان به منصه ظهور خواهد رسید و عدل و برابری در دولت كریمه آن منجی شیوع خواهد داشت از جمله گزینه های ایمانی ادیان الهی و شعبه های غیر اللهی است

همچنان كه یهود بدان ایمان آورده و مسیحیت به برگشت عیسی معتقد است زردشتیان به آمدن بهرام و هندوان به رسیدن ویشنو و بودائیان به ظهور بودا و حتی مغول برای ظهور دیگر باره چنگیز به انتظارند(2)

هم چنان كه این اعتقاد در مصریان قدیم و كتابهای چینیان نیز یافت می شود.(3)

بهر حال باور به موعود و منجی از خصایص اندیشه بشری است اما در این میان ادیان غیر الهی بلحاظ جهان بینی خود تصوری گوناگون از منجی دارند كه در نتیجه مردمان هم بلحاظ ایدئولوژی خاص نگاه متفاوت به منجی دارند.(5)

بهر حال برای مصداقی گردن بحث خویش، به آرمان های چند دین غیر الهی كه باورهای شبه مهدویت در آنها جاری است اشاره ای كوتاه می كنیم.

پی نوشت:

1- حیاة الامام المهدی، ص 198

2- المهدی المنتظر فی فكر الاسلامی،ص 8،

3-همان.

4- هفت آسمان، فصلنامه تخصصی ادیان و مذاهب، سال سوم و چهارم، ش دوازدهم و سیزدهم، بهار 81-80، مقاله آقای علی موحدیان عطار، ص107

- بشارت ظهور حضرت مهدی(عج) در كتاب «پاتیكل»

در كتاب «پاتیكل» كه از كتب مقدّسه هندیان می باشد و صاحب این كتاب از اعاظم هند است و به گمان پیروانش، صاحب كتاب آسمانی است، بشارت ظهور مبارك حضرت مهدی(عج) چنین آمده است:

«چون مدّت روز تمام شود، دنیای كهنه نو شود و زنده گردد، و صاحب ملك تازه پیدا شود از فرزندان دو پیشوای بزرگ جهان كه یكی «ناموس آخر الزمان» و دیگری «صدیق اكبر»

یعنی وصی بزرگتر وی كه «پشن» نام دارد. و نام آن صاحب ملك تازه، «راهنما» است، به حق، پادشاه شود، و خلیفه «رام» باشد، و حكم براند، و او را معجزه بسیار باشد. هر كه پناه به او برد و دین پدران او اختیار كند، سرخ روی باشد در نزد رام»

و دولت او بسیار كشیده شود، و عمر او از فرزندان «ناموس اكبر» زیاده باشد، و آخر دنیا به او تمام شود.

و از ساحل دریای محیط و جزایر سراندیب و قبر بابا آدم و از جبال القمر تا شمال هیكل زهره، تا سیف البحر و اقیانوس را مسخر گرداند، و بتخانه «سومنات» را خراب كند.

و «جگرنات» بفرمان او به سخن آید و به خاك افتد، پس آن را بشكند و به دریای اعظم اندازد، و هر بتی كه در هر جا باشد بشكند».(1)

از آنجا كه در این بشارت، الفاظ و تعابیری به كار رفته است كه امكان دارد برای بعضی از خوانندگان نا مفهوم باشد بعضی از آنها را جهت روشن تر شدن مطلب توضیح می دهیم:

1 ـ مقصود از «ناموس آخر الزمان»، ناموس اعظم الهی، پیامبر خاتم حضرت محمّد بن عبدالله(ص) است.

2 ـ پشن، نام هندی حضرت علی بن ابی طالب(ع) است.

3 ـ صاحب ملك تازه، آخرین حجّت خداوند حضرت ولی عصر(عج) است و راهنما، نام مبارك حضرت مهدی(عج) است كه بزرگترین نماینده راهنمایان الهی و نام مقدّس وی نیز، هادی و مهدی و قائم به حق است.

4 ـ كلمه «رام» به لغت «سانسكریتی» نام اقدس حضرت احدیت (خدا) است.

5 ـ این جمله «هر كه به او پناه برد، و دین پدران او اختیار كند، در نزد رام، سرخ روی باشد» صریح است در این كه، حضرت مهدی(عج) جهانیان را به دین اجداد بزرگوارش، اسلام، دعوت می كند.

6 ـ سومنات ـ بنا به نوشته دهخدا، در كتاب لغت نامه بتخانه ای بوده است در «گجرات».

و گویند: سلطان محمود غزنوی آن را خراب كرد، و «منات» را كه از بتهای مشهور است و در آن بتخانه بود، شكست.

و گویند: این لغت هندوی است كه مفرّس شده و آن نام بتی بود، و معنی تركیبی آن «سوم، نات» است:

نمونه قمر، زیرا «سوم» به لغت هندوی قمر را گویند، و نات، تعظیم است. برای اطلاع بیشتر به لغت نامه دهخدا، ماده «سومنات» مراجعه فرمایید.

7 ـ و اما «جگرنات» به لغت سانسكریتی، نام بتی است كه هندوها آن را مظهر خدا می دانند.

پی نوشت:

1ـ علائم الظهور كرمانی ص 17; لمعات شیرازی، ج 1، ص 18 ; نور الانوار، نور هفتم ; بشارات عهدین، ص 246 به نقل از كتاب زبدة المعارف، ذخیرة الالباب و تذكرة الاولیاء.

- بشارت ظهور حضرت بقیة اللّه(عج) در كتاب «وشن جوك»

در كتاب «جوك» كه رهبر جوكیان هندو است و او را پیامبر می دانند، در باره بشارت ظهور حضرت «بقیة الله» و رجعت گروهی از اموات در دوران حكومت عدالت گستر آن حضرت، چنین آمده است:

«آخر دنیا به كسی برگردد كه خدا را دوست می دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او «خجسته» و «فرخنده» باشد.

خلق را، كه در دین ها اختراع كرده و حق خدا و پیامبر را پایمال كرده اند، همه را زنده گرداند و بسوزاند، و عالم را نو گرداند، و هر بدی را سزادهد، و یك «كرور» دولت او باشد كه عبارت از چهار هزار سال است، خود او و اقوامش پادشاهی كنند».(1)

دو كلمه «فرخنده» و «خجسته» در عربی به (محمّد و محمود) ترجمه می شود و این هر دو اسم، نام مبارك حضرت مهدی (عج)می باشد،

و شاید هم اشاره به «محمّد» و «احمد» باشد; زیرا در روایات اسلامی وارد شده است كه حضرت مهدی (عج) دو نام دارد، یكی مخفی و دیگری ظاهر است، نامی كه مخفی است «احمد» و آن كه ظاهر است «محمّد» می باشد.

پی نوشت:

1 ـ بشارات عهدین، ص 272 ـ علائم الظهور كرمانی، ص 18.

- بشارت ظهور حضرت ولی عصر(عج) در كتاب «دید»

در كتاب «دید» كه از كتب مقدسه هندیان است بشارت ظهور مبارك حضرت ولی عصر(عج) چنین آمده است:

«پس از خرابی دنیا، پادشاهی در آخر الزمان پیدا شود كه پیشوای خلایق باشد، و نام او «منصور» باشد و تمام عالم را بگیرد، و به دین خود در آورد، و همه كس را از مؤمن و كافر بشناسد، و هر چه از خدا بخواهد بر آید».(1)

در برخی از روایات اسلامی، ائمّه معصومین(علیهم السلام) «منصور» را یكی از اسامی مبارك حضرت مهدی(عج)خوانده، و آیه شریفه:

«وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسرِفُ فِی القَتلِ اِنَّهُ كانَ مَنْصوراً»(2)

(هر انكه مظلوم كشته شود ما برای ولی او حق - قصاص - قرار دادیم ،پس در كشتن اسراف نمیكند ، همانا او یاری شده است .)

را به آن حضرت تفسیر نموده اند كه آن یگانه باز مانده حجج الهی، ولیّ خون مظلومان و منصور و مؤیّد من عند الله است.

و در همین رابطه در ضمن حدیثی از امام باقر(ع) روایت شده است كه فرمود:

«القائِمُ مِنّا مَنصُورٌ بالرُّعْبِ، مُؤیَّدٌ بِالنَّصْرِ، تُطوی لَهُ الأرضُ، وَ تَظهَرُ لَهُ الكُنُوزُ، وَیبلغ سُلطانُهُ المَشرِقَ وَ المَغرِبَ».(3)

«قائم ما به وسیله رعب (در دل دشمنان) یاری می شود، و با نصرت الهی تأیید می گردد، زمین زیر پایش پیچیده می شود، و گنجهای زمین برای او ظاهر می شود، ودولت او به شرق و غرب عالم می رسد».

پی نوشت:

5 ـ بشارات عهدین، ص 245; او خواهد آمد، ص 66; علائم الظهور كرمانی، ص 18.

6 ـ سوره اسراء، آیه 33

7 ـ بحار الانوار، ج 52، ص 191، ح 24 ; بشارة الاسلام، ص 99 ; و منتخب الاثر، ص 292

- بشارت ظهور حضرت مهدی(عج) در كتاب اوپانیشاد

در كتاب «اوپانیشاد» كه یكی از كتب معتبره و از منابع هندوها به شمار می رود، بشارت ظهور مهدی موعود(عج) چنین آمده است:

«این مظهر ویشنو (مظهر دهم) در انقضای كلّی یا عصر آهن، سوار بر اسب سفیدی، در حالی كه شمشیر برهنه درخشانی به صورت ستاره دنباله دار در دست دارد ظاهر می شود، و شریران را تماماً هلاك می سازد، و خلقت را از نو تجدید، و پاكی را رجعت خواهد داد . . . این مظهر دهم در انقضای عالم ظهور خواهد كرد».( 1)

با اندك تأملی در جملات بشارت فوق، ظاهر می شود كه مقصود از «مظهر ویشنو» همان وجود مقدّس حجه بن الحسن العسكری(عج) است;

زیرا طبق روایات متواتر اسلامی آن حضرت در آخر الزمان و در پایان جهان، ظهور خواهد نمود و با شمشیر قیام خواهد كرد،

و تمامی جباران و ستمگران روی زمین را از بین خواهد برد، و در دوران حكومت آن مظهر قدرت خداوندی، جهان، آفرینش نوینی خواهد یافت.

« مهدی(عج) بر اسب دست و پا سفیدی سوار است»

این عنوان كه در دومین فراز بشارت كتاب «اوپانیشاد» آمده است، در اخبار معصومین بدان اشاره شده كه برای نمونه برخی از آنها را در اینجا می آوریم:

در حدیثی از حضرت امیر مؤمنان علی(ع) روایت شده كه در مورد ظهور مبارك حضرت مهدی(عج) و به هنگام حركت آن حضرت از نجف به سوی مسجد سهله فرموده است:

«كَأنِّی بِهِ وَ قدْ عَبرَ مِنْ وادِی السّلام إلی مَسْجِدِ السَّهْلَةِ عَلی فَرَس مُحَجَّل لَهُ شِمْراخٌ یُزهِو وَ هُوَ یَدْعُو و یقول فی دعائهِ...».( 2 )

«گویی او را با چشم خود می بینم كه در نزدیكی نجف از وادی السلام عبور كرده، به سوی مسجد سهله پیش می رود در حالی كه بر اسب دست و پا سفیدی سوار است كه پیشانی سفید و درخشنده ای دارد، و همه درخشندگی آن را چون چراغ و ستاره می بینند و او در آن حال دعا می خواند . . .»

پی نوشت:

1 ـ اوپانیشاد، ترجمه محمّد داراشكوه (از متن سانسكریت) ج 2، ص 637.

2ـ دلائل الامامة، ص 244 ـ منتخب الاثر، ص 519 ـ بحار الانوار، ج 52، ص 391، ح 214.

- بشارت ظهور حضرت قائم(عج) در كتاب «دادتگ»

در كتاب «دادتگ» كه از كتب مقدّسه برهمائیان هند است، بشارت ظهور مبارك حضرت قائم (عج) چنین آمده است:

«بعد از آن كه مسلمانی به هم رسد، در آخر الزمان، و اسلام در میان مسلمانان از ظلم ظالمان و فسق عالمان و تعدّی حاكمان و ریای زاهدان و بی دیانتی امینان و حسد حاسدان بر طرف شود و به جز نام از آن چیزی نماند،

و دنیا مملو از ظلم و ستم شود، و پادشاهان، ظالم و بی رحم شوند، و رعیّت بی انصاف گردند و در خرابی یكدیگر كوشند و عالم را كفر و ضلالت و فساد بگیرد،

دست حق به در آید، و جانشین آخر «ممتاطا»(1) ظهور كند و مشرق و مغرب عالم را بگیرد و بگردد

همه جا (همه جهان را) و بسیار كسان را بكشد، و خلایق را هدایت كند، و غیر از حق و راستی از كسی قبول نكند».(2)

پی نوشت:

1-ممتاطا: در زبان هندی به معنی «محمّد» است.

2-ـ علائم الظهور كرمانی، ص 18 ـ او خواهد آمد، ص 80.

- بشارت ظهور آخرین حجّت خدا در كتاب «شاكمونی»

در كتاب «شاكمونی» كه از كتب مقدّسه هندیان می باشد و به اعتقاد هندیان ، پیغمبر صاحب كتاب است و می گویند:

وی بر اهل خطا و ختن مبعوث بوده است، بشارت ظهور آخرین حجّت خدا حضرت ولی عصر چنین آمده است:

«پادشاهی و دولت دنیا به فرزند سیّد خلایق دو جهان «گشن» بزرگوار تمام شود، و او كسی باشد كه بر كوه های مشرق و مغرب دنیا حكم براند و فرمان كند، و بر ابرها سوار شود، و فرشتگان كاركنان او باشند،

و جنّ و انس در خدمت او شوند، و از «سودان» كه زیر خط «استوا» است تا سرزمین «تسعین» كه زیر قطب شمالی است و ماورای بحار و ماورای اقلیم هفتم و گلستان ارم تا باغ شداد را صاحب شود، و دین خدا یك دین شود و دین خدا زنده گردد، و نام او «ایستاده» باشد، و خداشناس باشد».(1)

«گشن» در لغت هندی نام پیامبر اسلام(ص) است كه در این بشارت فوق، فرزند برومند وی را به نام «ایستاده» و «خدا شناس» نامیده، چنان كه شیعیان او را «قائم(عج)» و حضرت مهدی (عج)می خوانند.

و امّا موضوع سوار شدن آن حضرت بر ابرهای آسمان كه در این بشارت آمده است، یكی از بزرگترین امتیازات آن موعود مسعود است كه نه تنها در بشارت فوق و مكرّراً در بشارتهای انجیل از آن سخن رفته است; بلكه در روایات متواتره اسلامی نیز به صورت یك امر جدّی و خارق العاده مطرح گردیده است.

زیرا پیامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در مواردی كه از ظهور مبارك آن ولی مطلق الهی سخن رانده اند، سیر و حركت آن مصلح بزرگ جهانی را در ایّام ظهور خارق العاده دانسته، و به پیروان خود مژده داده اند كه حضرت مهدی(عج) با قدرت و جلال در حالی كه بر ابرهای آسمان سوار است، ظهور خواهد فرمود.

اینك به چند نمونه از احادیث وارده اشاره می كنیم:

1 ـ علاّمه مجلسی در ضمن حدیثی از پیامبر(ص) نقل كرده كه آن حضرت فرمود: خداوند در شب معراج خطاب به من كرد و فرمود: . . .

«. . . و زمین را به وسیله او از دشمنانم پاك می سازم; شرق و غرب جهان را به او تملیك می نمایم; بادها را به تسخیر او در می آورم;

ابرهای سخت و نا آرام را برای او رام می گردانم، برترین ابزارها را در اختیار او می گذارم، با سپاه خود او را یاری نموده و با فرشتگانم او را مدد و تقویت می نمایم،

تا دعوت مرا آشكار سازد و همه مخلوقات را بر توحید من گرد آورد. آنگاه دولت او را پایدار نموده و دوران حكومتش را تا پایان روزگار بین دوستانم جاودانه می سازم». (2)

2 ـ در حدیثی از امام باقر (ع) روایت شده است كه فرمود:

«ذوالقرنین میان دو ابر مخیر شد: یكی ابر رام و دیگری ابر نا آرام، و او ابر رام را برای خود بر گزید و ابر نا آرام را برای صاحب شما نگه داشت.

گفته شد: ابر نا آرام چیست؟

فرمود: ابری كه با رعد و برق و غرّش باشد، كه صاحب شما سوار بر آن خواهد شد. آری ! صاحب شما سوار ابر می شود، همه اسبابها و ابزارها را زیر پا می گذارد، اسبابهای هفت آسمان و هفت زمین را».(3)

پی نوشت:

1-بشارات عهدین ، ص 242 ـ علائم الظهور كرمانی، ص

2-بحار الانوار ،ج 52، ص 312.

3- بحار الانوار، ج 52، ص 321

منبع : گفتگوی دینی

http://www.askdin.com/showthread.php?t=5392
طبقه بندی: امام زمان (عج)، 
[ چهارشنبه 23 آذر 1390 ] [ 11:13 ق.ظ ] [ محمدحسین فرحی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات